Slot Valckesteyn in de persAlternatieve tekst

Maquette Slot Valckesteyn

Uit de Nederlandsche Stad- en Dorps- Beschrijver
anno 1795

Tusschen Rhoon en Poortugaal staat ook nog een dito oud Adelijk Slot of Kasteel met drie Toorens, waarvan de eene met Uurwerk, Slagklok en twee Wyzerberden pronkt.
Rondom het Kasteel is een Graft of Vyver, waar over een Ophaalbrug, die hetzelve afsluit.
Dit Slot draagt de naam van Valkenstein en was, naar met zegt, een Water Slot.
Reeds vroeg (ca. 1307) op een hoek van dit Eiland, waar de Maas en de Merwe zig vereenige gesticht, hebbende het zelve in de Hoeksche en Cabeljaauwsche tyden voor een zeer sterk Fort gediend.

In laatere tyden was dit Slot een Jagthuis van de Graaven van Holland. In den Jaare 1570 behoorde het zelve aan Jonkheer Baldewyn van Duyveland, Oom van den toenmalige Heer van Rhoon, vervolgens aan de heer Joost Gryp, naderhand aan de Adelyke Famielie van Van der Duyn en tegenwoordig behoord het aan den Burger Mr. Dr. A. (er staat echter Adr.F.) Schepman, wiens Vader het in den Jaare 1762 gekogt en veel verbetert heeft.

Het zelve is Allodiaal, by verkoop moeten de Transporteeringe of Overdragten, gedeeltelijk voor den Gerechte van Rhoon en gedeeltelyk voor die van Poortugaal geschieden.

Het heeft, zo verre ons bekent is, geen andere Rechten of Vrydommen als die van de Zwaanendrift, zijnde dit als een leenrecht in den Jaare 1570 door den Vryheer van Rhoon aan het zelve geschonken.

 

Bij de overdracht aan Hubertus Pieter Anthony Tijken
anno 1817

De vanouds vermaarden Huize en Sloote Valkensteijn, gelegen tusschen de Gemeentens Rhoon en Poortugaal, een half uur van Rotterdam en Drie kwart uurs van Schiedam, gequoteerd op nr. 10, bestaande in ruime zalen en andere spatieuse beneden en bovenkamers. Meest gestukadoord en behangen, grote keuken en andere Comoditeiten, mitsgaders een fraaije Hermitage, als mede een Chineese Coepel, voorts moestijn en welbeplante Boomgaaren, Spar- en andere Bosschen en een vischrijke vijver rondom het zelve huijs.

 

Uit het dagboek van Hendrik Johannesz. Vermaat
in November 1827

In het jaar 1826 is het aloude beroemde Slot Valkenstijn, gelegen onder Poortugaal, toebehoorende aan den Heer Tijken voor Afbraak verkogt aan eenen Sablee van Haarlem en die heeft hetzelve tot den gront toe laate afbreken in de jaare 1826 en 1827.
Twee jaar is daarover afgebroken, de steen en puijn, die daar afgekomen is, was onnoemelijk. De moppen die heeft hij verkogt voor 1 gulde de hondert. Overal werde er gebouwen en muure van gezet op veele plaatsen. Hij had het gekocht voor 4.000 gulden, hij won daar een aanzienelijke sommen geld aan, zoodat Valkesteijn geheel geinnudeerd is, zoodat men haer standplaats naauwelijk meer kennen kan.

4.000 gulden in 1826 is ca. € 91.000 in 2012.

 

Een laatste vermelding in de Rotterdamsche Courant
van 22 december 1831

Pleun de Raadt, Openbaar Notaris, residerende te Barendrecht, is van meening, als daartoe gelast zijnde, om op woensdag den 28 December 1831 des morgens om 9 ure, op de gronden van het geamoveerde Slot Valkensteijn onder Poortugaal op dag van betaling in het openbaar te verkoopen: Omtrent 400 stuks Esschen, Ijpen en Eiken Boomen, waarvan vele tot werkhout geschikt zijn, alsmede eene aanzienlijke partij Hakhout van onderscheiden soorten, alles staande op Valkensteijn voornoemd. Nadere informatie is inmiddesl te bekomen bij den Heer J.B. Vermaat, Burgemeester te Poortugaal en bij Wouter Spruijt, op Valkensteijn, zullende de laatste des verlangd wordende, aanwijzing van het te Verkoopene doen.

Valckensteyn zalfpot 14025-48_1

Zalfpot