Hogerwaard

image_print

Parenteel van Ds. Wilhelmus Hogerwaard/Hoogerwaard/Hoogerwaart

1 Ds. Wilhelmus Hogerwaard/Hoogerwaard/Hoogerwaart is geboren op zondag 14 november 1694 in Brielle, zoon van Carolus Hogerwaard/Hoogerwaard/Hoogerwaart en Abigael Close. Ds. is overleden op donderdag 21 november 1754 in ’s-Gravenhage, 60 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 29 november 1754 in ’s-Gravenhage, Sint Jacobskerk.
Slot Valckesteyn: Eigenaar van 30-05-1738 tot 21-11-1754.

Hij werd geboren te Brielle den 14en Nov. 1694, bezocht de Triviale Scholen ald. en vervolgens de Academie te Leiden, waar hij, ingeschreven den 31en Aug. 1713, studeerde uit een Landsof uit ’s Ridderschapsbeurs en opgenomen was in het Staten-College. Reeds vroeg leefde bij hem de begeerte om naar Indië te gaan. Na hiertoe de toezegging te hebben verkregen van de Bewindvoerders der Kamer van Delft, werd hij bevorderd tot proponent bij de classis van Leiden en Neder-Rhynland den 16en Maart 1717. Hij bedankte voor een beroeping naar Kedichem, en werd den 8en Maart 1718 te Delft bevestigd voor den Indischen dienst. In Dec. d.a.v. kwam hij op Java, en werd, op 23jarigen leeftijd beroepen te Batavia, waar hij predikant was van 1719 tot 1730. In zijn laatsten diensttijd was hij de oudste voorganger dier gemeente. Na reeds twee jaren boven zijn verband in dienst te zijn gebleven, gaf hij gevolg aan zijn voornemen, al een paar jaar gekoesterd, om te repatrieeren, en preekte hij afscheid te Batavia den 9en Sept. 1730 (m. Hand. XX:25-27). Zijn vroeger plan om in Nederland weer predikant te worden of er een anderen werkkring te zoeken, liet hij varen; hij vertrok naar Kaap de Goede Hoop, waar hij zich in 1731 nog bevond. In 1734 woonde hij te ’s-Gravenhage, waar hij den 21en Nov. 1754 overleed.
Hogerwaart was een verdienstelijk en waardig predikant, van wien niets wordt vermeld dat hem tot oneer strekte;1) toch werden op hem paskwillen gemaakt (1730); hij trok zich dit blijkbaar zeer aan. In zijn Afscheids-predikatie gewaagde hij van het jaar zijner ‘verlossing’ naar Nederland2). Na zijn terugkeer in het vaderland
werd hij Heer van Waverveen en Valkenstein1). Hij was toen een zeer vermogend man, die in niet geringe mate de afgunst van zijne tijdgenooten opwekte.
Hogerwaart huwde den 11en Sept. 1718 aan de Kaap de Goede Hoop met Johanna Corsenaar, zuster van den Gouverneur en Directeur ald.; na haar overlijden (4 Nov. 1725) hertrouwde hij den 17en Febr. 1726 met Agatha van Tets, dochter van den Gouverneur en Directeur van Banda. Uit het eerste huwelijk werd maar één zoon geboren, die jong gestorven is; uit het tweede werden drie zoons en één dochter geboren; een der zoons overleed in Jan. 1765 als Raad in de Vroedschap en regeerend Schepen van Schiedam.
Van W. Hogerwaart bestaat een fraai portret ter halver lijve, links, in ov., m. randschr. Met 8 reg. Holl. vers v. H. Meyer. Naar J.M. Quinkhard, door J. Houbraken. 1732. fol. vgl. Muller, Cat. v. Portr. No 2440.

Van hem verscheen in druk:
Lyk-rede Over 1 Petr. I:24 By gelegenheyd v.h. Afsterven v…. Mevrouwe Adriana de Haan…. Gemalinne v. Stephanus Versluys, Raad-Extraordinair v. Nederlands Indië. Overleden den 22sten July…. 1727…. Gravenh. 1728. 4o. – Afscheids-reden tot de Gemeinte op Batavia. In één band met Prof. J. Hoornbeek, Sorg en Raad, aang. de Evangelieprediking in O. en W.-I., bewerkt door H. Velse, pred. te ’s-Gravenhage. ’s-Gravenh. 1732. 4o.
Litteratuur: v.d. Aa, Biogr. Wdb. VI, 299. – Alb. Stud. L.B., k. 832. – Boekz. 1754b, 562, 563. – v. Troostenburg de Bruyn, De Herv. Kerk in N.O.-I…. (reg.). – Dez., Biogr. Wdb. O.-I. pred., blz. 192, 193-195. – Mr. W.P. Sautijn Kluit, Jacob Campo Weyerman als Journalist, in: Nyhoff’s Bijdr. voor Vaderl. Geschied. en Oudheidk. N.R. VII (1872), blz. 218-223, 233. – Dez., in: Bibliogr. Adversaria II (1874, ’75), blz. 127, 128. – Vorsterman v. Oyen, Stam- en Wapenboek. III, blz. 413. – Knuttel, Cat. Pamfl. IV, No 16754. – Nav. XXXVI, blz. 167, 168, 305.
Ds. Hogerwaard:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op zondag 11 september 1718 in Kaap de Goede Hoop met Johanna Corsenaar.
Johanna is overleden op zondag 4 november 1725. Zij was de zus van de Gouverneur van Kaap de Goede Hoop
(2) trouwde, 31 jaar oud, op zondag 17 februari 1726 met Agatha van Tets. Agatha is een dochter van Arnoldus van Tets (Gouverneur van Banda) en Adriana van Dudde.

Kinderen van Ds. Hogerwaard en Agatha:
1 Mr. Carel (Karel) Willem Hogerwaard. Volgt 2.
2 Mr. Arnoldus Franciscus Hogerwaard, geboren op maandag 12 mei 1727 in Batavia, Nederlands Indië. Volgt 42.

2 Mr. Carel (Karel) Willem Hogerwaard, zoon van Ds. Wilhelmus Hogerwaard/Hoogerwaard/Hoogerwaart (zie 1) en Agatha van Tets. Mr. Hogerwaard is overleden op zaterdag 12 augustus 1797.
Secretaris van het Land van Putten.
Slot Valckesteyn: Eigenaar van 21-11-1754 tot 21-10-1761, (waarschijnlijk samen met zijn broer).
Mr. trouwde met Maria van Staveren. Maria is overleden na 1801.

Kinderen van Mr.Hogerwaard en Maria:
1 Catharina Maria Hogerwaard, gedoopt op zondag 14 september 1766 in Brielle, Hervormde Kerk. Volgt 3.
2 Agatha Wilhelmina Hogerwaard. Zij is gedoopt op zondag 21 februari 1768 in Brielle, Hervormde Kerk.
3 Henriette Francina Hogerwaard, geboren op maandag 2 april 1770 in Brielle. Volgt 41.

3 Catharina Maria Hogerwaard, dochter van Mr. Carel (Karel) Willem Hogerwaard (zie 2) en Maria van Staveren. Zij is gedoopt op zondag 14 september 1766 in Brielle, Hervormde Kerk. Catharina is overleden op zaterdag 7 oktober 1843 in Oudshoorn, 77 jaar oud.
Catharina trouwde met Jan Marcus Heeneman. Jan is geboren in 1763 in ’s-Gravenhage, zoon van Mr. Gijsbert Heeneman en Maria de Vrint. Hij is gedoopt op vrijdag 13 mei 1763. Jan is overleden op zaterdag 23 november 1844 in Aanlanderveen, 80 of 81 jaar oud.
Kapitein-commandant van de Lijfcompagnie Regiment Mariniers van de Rhijngraaf van Salm, Schepen, Vroedschap en Maire van Brielle, Raad en Burgemeester van Brielle.

Kinderen van Catharina en Jan:
1 Gijsbertina Maria Heeneman, geboren op dinsdag 26 februari 1788 in Brielle. Volgt 4.
2 Carolinea Maria Elandina Heeneman, geboren op dinsdag 23 maart 1790 in Brielle. Volgt 18.
3 Anna Henrietta Heeneman. Zij is gedoopt op zondag 24 april 1791 in Brielle, Grote Kerk.

4 Gijsbertina Maria Heeneman is geboren op dinsdag 26 februari 1788 in Brielle, dochter van Jan Marcus Heeneman en Catharina Maria Hogerwaard (zie 3). Zij is gedoopt op zondag 2 maart 1788 in Brielle, Hervormde Kerk. Gijsbertina is overleden op donderdag 23 februari 1860 in ’s-Gravenhage, 71 jaar oud.
Gijsbertina trouwde, 20 jaar oud, op woensdag 16 november 1808 in Brielle met Jhr. Mr. Gerrit Lodewijk Hendrik Hooft, 29 jaar oud. Jhr. is geboren op maandag 24 mei 1779 in ’s-Gravenhage, zoon van Mr. Gerrit Pieter Hooft en Gerardina Henrietta Pröbentau von Wilmsdorff. Jhr. is overleden op dinsdag 23 januari 1872 in ’s-Gravenhage, 92 jaar oud.
Burgemeester van ’s-Gravenhage.
Lid van beide kamerss der Staten Generaal
Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
In de Adelstand verheven in 1816.

Kinderen van Gijsbertina en Jhr. Hooft:
1 Jhr. Mr. Gerard Marc Charles Hooft, geboren op vrijdag 20 juli 1810 in ’s-Gravenhage. Jhr. is overleden op donderdag 8 augustus 1867 in Baltimore, 57 jaar oud.
Notitie bij Jhr.: –
Secretaris bij het gezandschap te Brussel en Sint Petersburg.
2 Jvr. Caroline Henriette Louiza Hooft, geboren op zondag 3 mei 1812 in Loosduinen. Volgt 5.
3 Jhr. Hugo Marius Hendrik Hooft, geboren op donderdag 29 april 1813 in Loosduinen. Jhr. is overleden op woensdag 28 oktober 1835 in Hellevoetsluis, 22 jaar oud.
Adelborst eerste klas.
4 Jhr. Daniel Constatijn Marie Hooft, geboren op dinsdag 13 september 1814 in Loosduinen. Jhr. is overleden op zondag 27 december 1903 in ’s-Gravenhage, 89 jaar oud.
Majoor der Artillerie.
Gouverneur van Prins Alexander der nederlanden.
Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.
Commadeur in de Orde van de Eikenkroon.
Ridder der Württembergische Krone.
5 Jhr. Henri Pierre François Hooft, geboren op woensdag 3 december 1817 in ’s-Gravenhage. Jhr. is overleden op maandag 5 december 1904 in ’s-Gravenhage, 87 jaar oud.
Administrateur Kroondomein.
6 Jhr. Gijsbert Mari Antoine Hooft, geboren op zaterdag 10 april 1819 in Loosduinen. Jhr. is overleden op zondag 7 juli 1844 in Ambarawa, Fort Willem I, 25 jaar oud.
Notitie bij Jhr.: –
Eerste Luitenant Genie.
7 Jvr. Wilhelmine Ernestine Catherine Hooft, geboren op vrijdag 6 oktober 1820 in ’s-Gravenhage. Jvr. is overleden op woensdag 7 maart 1821 in ’s-Gravenhage, 5 maanden oud.
8 Jvr. Gerardine Louise Henriette Ernestine Hooft, geboren op zaterdag 27 oktober 1821 in ’s-Gravenhage, Buitenrust. Jvr. is overleden op maandag 27 januari 1879 in ’s-Gravenhage, 57 jaar oud.
9 Jvr. Gerardina Marcelina Catherine Hooft, geboren op vrijdag 12 december 1823 in ’s-Gravenhage. Jvr. is overleden op maandag 21 november 1910 in ’s-Gravenhage, 86 jaar oud.

5 Jvr. Caroline Henriette Louiza Hooft is geboren op zondag 3 mei 1812 in Loosduinen, dochter van Jhr. Mr. Gerrit Lodewijk Hendrik Hooft en Gijsbertina Maria Heeneman (zie 4). Jvr. is overleden op woensdag 12 oktober 1859 in Wageningen, 47 jaar oud.
Jvr. Hooft trouwde, 21 jaar oud, op woensdag 5 juni 1833 in ’s-Gravenhage met Cornelis Reinier Frederik Braams, 28 jaar oud. Cornelis is geboren op dinsdag 24 juli 1804, zoon van Johan Cornelis Braams en Jeanne Henriette Elandine Bredius. Cornelis is overleden op vrijdag 22 december 1865 in Wageningen, 61 jaar oud. Cornelis trouwde later op vrijdag 16 augustus 1861 in Leiden met Malvina Cornelia Schwiers.

Kind van Jvr. en Cornelis:
1 Constantia Charlotte Clara Jacoba Braams, geboren op maandag 17 december 1838 in Rheden, Huis Heuven. Volgt 6.

6 Constantia Charlotte Clara Jacoba Braams is geboren op maandag 17 december 1838 in Rheden, Huis Heuven, dochter van Cornelis Reinier Frederik Braams en Jvr. Caroline Henriette Louiza Hooft (zie 5). Constantia is overleden op woensdag 1 januari 1913 in Arnhem, 74 jaar oud.
Constantia trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 22 mei 1862 in Wageningen met Gillis André de la Porte, 26 jaar oud. Gillis is geboren op dinsdag 12 januari 1836 in Arnhem, zoon van Gillis André de la Porte en Adelada Louise van der Palm. Gillis is overleden op zaterdag 11 januari 1902 in Arnhem, 65 jaar oud.

Kinderen van Constantia en Gillis:
1 Louise Caroline André de la Porte, geboren op vrijdag 16 september 1864 in Arnhem. Volgt 7.
2 Adelade Louise André de la Porte, geboren op dinsdag 24 april 1866 in Arnhem. Volgt 8.
3 Gillis André de la Porte, geboren op dinsdag 10 september 1867 in Arnhem. Volgt 9.
4 Cornelis Reinier Frederik André de la Porte, geboren op woensdag 16 juni 1869 in Arnhem. Volgt 11.
5 Louis Norbert André de la Porte, geboren op woensdag 2 november 1870 in Arnhem. Volgt 12.
6 Daniel Constantijn Mari André de la Porte, geboren op donderdag 13 maart 1873 in Arnhem. Volgt 13.
7 Henri André de la Porte, geboren op dinsdag 23 maart 1875 in Arnhem. Volgt 16.
8 Constance André de la Porte, geboren op vrijdag 19 april 1878 in Arnhem. Volgt 17.
9 Charlotte Caroline André de la Porte, geboren op zaterdag 20 augustus 1881 in Arnhem.

7 Louise Caroline André de la Porte is geboren op vrijdag 16 september 1864 in Arnhem, dochter van Gillis André de la Porte en Constantia Charlotte Clara Jacoba Braams (zie 6). Louise is overleden op donderdag 10 maart 1938 in ’s-Gravenhage, 73 jaar oud.
Louise trouwde, 30 jaar oud, op dinsdag 23 juli 1895 in Arnhem met Bernardus Gerardus Koopman, 55 jaar oud. Bernardus is geboren op woensdag 27 mei 1840 in Amsterdam. Bernardus is overleden op vrijdag 6 maart 1925 in Rijswijk, 84 jaar oud. Luitenant Kolonel Infanterie.

8 Adelade Louise André de la Porte is geboren op dinsdag 24 april 1866 in Arnhem, dochter van Gillis André de la Porte en Constantia Charlotte Clara Jacoba Braams (zie 6). Adelade is overleden op dinsdag 15 mei 1934 in Nijmegen, 68 jaar oud.
Adelade trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 31 maart 1887 in Arnhem met Arend van Roggen, 32 jaar oud. Arend is geboren op donderdag 22 maart 1855 in Nijmegen. Arend is overleden op woensdag 28 januari 1942 in Nijmegen, 86 jaar oud. Lid Gebroeders Noorduyn Tabaksfabrikanten, Nijmegen.

9 Gillis André de la Porte is geboren op dinsdag 10 september 1867 in Arnhem, zoon van Gillis André de la Porte en Constantia Charlotte Clara Jacoba Braams (zie 6). Gillis is overleden op zondag 11 augustus 1940 in Arnhem, 72 jaar oud.
Directeur Arnhemse Verzekeringsmij tegen brandschade.
Gillis trouwde, 24 jaar oud, op donderdag 30 juni 1892 in Arnhem met Johanna, barones van der Feltz, 23 jaar oud. Johanna, is geboren op dinsdag 24 november 1868 in Apeldoorn. Johanna, is overleden op donderdag 19 september 1940 in Arnhem, 71 jaar oud.

Kind van Gillis en Johanna,:
1 Gillis André de la Porte, geboren op zondag 10 januari 1897 in Arnhem. Volgt 10.

10 Gillis André de la Porte is geboren op zondag 10 januari 1897 in Arnhem, zoon van Gillis André de la Porte (zie 9) en Johanna, barones van der Feltz. Gillis is overleden op vrijdag 28 juni 1946 in Arnhem, 49 jaar oud.
Gillis:
(1) trouwde, 29 jaar oud, op woensdag 7 juli 1926 in Ede met Hortense Machtilde Adelaïde, barones Taets van Amerongen, 20 jaar oud. Hortense is geboren op dinsdag 25 juli 1905 in Garoet, Preanger. Hortense is overleden op woensdag 15 mei 1929 in Oosterbeek, 23 jaar oud.
(2) trouwde, 35 jaar oud, op dinsdag 1 maart 1932 in ’s-Gravenhage met Johanna Sickler, 29 jaar oud. Johanna is geboren op zaterdag 12 juli 1902 in Buitenpost.

11 Cornelis Reinier Frederik André de la Porte is geboren op woensdag 16 juni 1869 in Arnhem, zoon van Gillis André de la Porte en Constantia Charlotte Clara Jacoba Braams (zie 6). Cornelis is overleden op dinsdag 14 december 1937 in Wassenaar, 68 jaar oud. Directeur N.V. Fatum Ongevallenverzekeringsmij van De Nederlanden van 1845.
Cornelis trouwde, 46 jaar oud, op maandag 3 april 1916 in De Steeg met Geertruida Franciska Star Busman, 47 jaar oud. Geertruida is geboren op zaterdag 6 maart 1869 in Appingedam. Geertruida is overleden op donderdag 15 december 1932 in ’s-Gravenhage, 63 jaar oud.

12 Louis Norbert André de la Porte is geboren op woensdag 2 november 1870 in Arnhem, zoon van Gillis André de la Porte en Constantia Charlotte Clara Jacoba Braams (zie 6). Louis is overleden op vrijdag 11 juli 1947 in East London, Z.A., 76 jaar oud. Manager Reserve Bank, East London.
Louis trouwde, 27 jaar oud, op donderdag 24 februari 1898 in Bremen met Constance Adolfine Vreede, 24 jaar oud. Constance is geboren op maandag 2 juni 1873 in Mosselbaai, Z.A.. Constance is overleden op zondag 30 september 1951 in East London, Z.A., 78 jaar oud.

13 Daniel Constantijn Mari André de la Porte is geboren op donderdag 13 maart 1873 in Arnhem, zoon van Gillis André de la Porte en Constantia Charlotte Clara Jacoba Braams (zie 6). Daniel is overleden op zondag 4 februari 1945 in Hilversum, 71 jaar oud. Generaal-Majoor Titulair Artillerie.
Daniel:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op woensdag 21 juli 1897 in Utrecht met Wilhelmina Jacoba van Bevervoorde, 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren op maandag 4 januari 1875 in Geldermalsen.
(2) trouwde, 53 jaar oud, op vrijdag 29 oktober 1926 in London, Kensington met Mariette Elise Suzanna Ciad, 21 jaar oud. Mariette is geboren op zondag 9 april 1905 in Boekarest.

Kinderen van Daniel en Wilhelmina:
1 Daniel Constantijn Mari André de la Porte, geboren op donderdag 8 februari 1900 in Bergen op Zoom. Volgt 14.
2 Constance Clara Carolina Jacqueline André de la Porte, geboren op vrijdag 13 mei 1904 in Utrecht. Volgt 15.

14 Daniel Constantijn Mari André de la Porte is geboren op donderdag 8 februari 1900 in Bergen op Zoom, zoon van Daniel Constantijn Mari André de la Porte (zie 13) en Wilhelmina Jacoba van Bevervoorde.
Daniel trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 9 februari 1924 in London, Engeland met Davida Willemina Hacke, 43 jaar oud. Davida is geboren op dinsdag 1 februari 1881 in Vianen. Davida trouwde voorheen op vrijdag 13 september 1901 in Utrecht met Johannes van Woensel Kooy.  Davida trouwde voorheen op donderdag 26 november 1914 in Utrecht met Jan Rudolph Diemont.

15 Constance Clara Carolina Jacqueline André de la Porte is geboren op vrijdag 13 mei 1904 in Utrecht, dochter van Daniel Constantijn Mari André de la Porte (zie 13) en Wilhelmina Jacoba van Bevervoorde. Constance is overleden op donderdag 8 december 1960 in Hilversum, 56 jaar oud.
Constance trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 17 februari 1927 in Utrecht met Theodorus Waller, 25 jaar oud. Theodorus is geboren op vrijdag 31 januari 1902 in Amsterdam. Theodorus is overleden op donderdag 17 augustus 1950 in Utrecht, 48 jaar oud. Onderdirecteur Rotterdamse Bank.

16 Henri André de la Porte is geboren op dinsdag 23 maart 1875 in Arnhem, zoon van Gillis André de la Porte en Constantia Charlotte Clara Jacoba Braams (zie 6). Henri is overleden op vrijdag 29 juli 1955 in ’s-Gravenhage, 80 jaar oud.
Henri trouwde, 41 jaar oud, op dinsdag 30 mei 1916 in ’s-Gravenhage met Mélanie Cambier, 33 jaar oud. Mélanie is geboren op vrijdag 29 september 1882 in Arnhem.

17 Constance André de la Porte is geboren op vrijdag 19 april 1878 in Arnhem, dochter van Gillis André de la Porte en Constantia Charlotte Clara Jacoba Braams (zie 6). Constance is overleden op vrijdag 1 juni 1951 in Lochem, 73 jaar oud.
Constance trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 14 maart 1901 in Arnhem met Gerhard Christiaan Coenraad Pels Rijcken, 24 jaar oud. Gerhard is geboren op vrijdag 20 oktober 1876 in Zoelen. Gerhard is overleden op zondag 13 juli 1941 in Brummen, 64 jaar oud.

18 Carolinea Maria Elandina Heeneman is geboren op dinsdag 23 maart 1790 in Brielle, dochter van Jan Marcus Heeneman en Catharina Maria Hogerwaard (zie 3). Zij is gedoopt op vrijdag 26 maart 1790 in Brielle, Hervormde Kerk. Carolinea is overleden op dinsdag 12 juni 1860 in ’s-Gravenhage, 70 jaar oud.
Carolinea trouwde, 36 jaar oud, op vrijdag 25 augustus 1826 in Brielle met Johan Carel Anne de Roo van Alderwerelt, 34 jaar oud. Johan is geboren op donderdag 12 juli 1792 in Brielle, zoon van Willem Pieter de Roo en Constantia Catharina Henrietta van Baerle. Johan is overleden op dinsdag 2 januari 1849 in Breda, 56 jaar oud.
Majoor der Infanterie.

Kinderen van Carolinea en Johan:
1 Constance Wilhelmina de Roo van Alderwerelt, geboren op zondag 8 oktober 1826 in Harderwijk. Volgt 19.
2 Jan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt, geboren op zaterdag 6 augustus 1932 in Harderwijk. Volgt 27.

19 Constance Wilhelmina de Roo van Alderwerelt is geboren op zondag 8 oktober 1826 in Harderwijk, dochter van Johan Carel Anne de Roo van Alderwerelt en Carolinea Maria Elandina Heeneman (zie 18). Constance is overleden op woensdag 7 maart 1866 in Wageningen, 39 jaar oud.
Constance trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 18 maart 1847 in Breda met Joannes Lans, 29 jaar oud. Joannes is geboren op vrijdag 19 december 1817 in Namen, zoon van Christiaan Ernst Lans en Maria Beth. Joannes is overleden op vrijdag 25 oktober 1889 in ’s-Gravenhage, 71 jaar oud. Steenfabrikant.

Kinderen van Constance en Joannes:
1 Carolina Maria Suzanna Lans, geboren op dinsdag 26 juli 1853 in Wageningen. Volgt 20.
2 Constance Jeanne Wilhelmine Henriette J. Lans, geboren op dinsdag 18 november 1856 in Wageningen. Volgt 24.
3 Maria Anna Lans, geboren omstreeks 1863. Maria is overleden op vrijdag 8 december 1944 in Zeist, ongeveer 81 jaar oud.

20 Carolina Maria Suzanna Lans is geboren op dinsdag 26 juli 1853 in Wageningen, dochter van Joannes Lans en Constance Wilhelmina de Roo van Alderwerelt (zie 19). Carolina is overleden op woensdag 7 augustus 1929 in Rhenen, 76 jaar oud.
Carolina:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op donderdag 10 augustus 1876 in Wageningen met Vincent Cornelis Dijckmeester, 31 jaar oud. Vincent is geboren op zondag 8 juni 1845 in Barneveld, zoon van Heimerick Dijckmeester en Jeanette Françoise Adrienne Bogaard. Vincent is overleden op zaterdag 10 januari 1885 in Amsterdam, 39 jaar oud. Brandweercommandant.
(2) trouwde, 54 jaar oud, op dinsdag 10 maart 1908 in Milano met Pio Sesare Erba, 59 of 60 jaar oud. Pio is geboren in 1848. Pio is overleden op donderdag 1 april 1920 in Roma, 71 of 72 jaar oud.

Kinderen van Carolina en Vincent:
1 Heimerick Vincent Dijckmeester, geboren op zondag 17 juni 1877 in Amsterdam. Heimerick is overleden op donderdag 17 oktober 1918 in Roma, 41 jaar oud.
2 Constance Jeanette Dijckmeester, geboren op dinsdag 17 juli 1883 in Amsterdam. Volgt 21.

21 Constance Jeanette Dijckmeester is geboren op dinsdag 17 juli 1883 in Amsterdam, dochter van Vincent Cornelis Dijckmeester en Carolina Maria Suzanna Lans (zie 20). Constance is overleden op donderdag 15 augustus 1963 in Zeist, 80 jaar oud.
Constance trouwde, 22 jaar oud, op donderdag 3 mei 1906 in Driebergen met William Waller, 29 jaar oud. William is geboren op donderdag 1 februari 1877 in Koudekerk. William is overleden op zondag 24 oktober 1971 in Rhenen, 94 jaar oud. Huisarts. Woont op buitenplaats De Tangh in Rhenen.

Kinderen van Constance en William:
1 Mary Constance Waller, geboren op zaterdag 2 februari 1907 in Rhenen. Volgt 22.
2 Carla Vincentia Waller, geboren op woensdag 5 januari 1910 in Rhenen. Volgt 23.

22 Mary Constance Waller is geboren op zaterdag 2 februari 1907 in Rhenen, dochter van William Waller en Constance Jeanette Dijckmeester (zie 21). Mary is overleden op woensdag 8 juli 1992 in Bosch en Duin, 85 jaar oud. Mary trouwde, 34 jaar oud, op dinsdag 8 april 1941 in Batavia, Nederlands Indië met Henri Emile Rouffaer, 37 jaar oud. Henri is geboren op woensdag 25 november 1903 in Groningen. Henri is overleden op dinsdag 8 mei 1945 in Interneringskamp Tjimahi, Preanger, 41 jaar oud.

23 Carla Vincentia Waller is geboren op woensdag 5 januari 1910 in Rhenen, dochter van William Waller en Constance Jeanette Dijckmeester (zie 21). Carla is overleden op woensdag 6 april 1994 in Rhenen, 84 jaar oud.
Carla trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 12 september 1933 in Rhenen met Viktor Nedorost, 27 jaar oud. Viktor is geboren op zaterdag 28 juli 1906 in Wien. Viktor is overleden op zaterdag 7 maart 1942 in Indische Oceaan, zuid van Java, a/b MS Poelau Bras, 35 jaar oud. Adelborst, Luitenant ter Zee.

24 Constance Jeanne Wilhelmine Henriette J. Lans is geboren op dinsdag 18 november 1856 in Wageningen, dochter van Joannes Lans en Constance Wilhelmina de Roo van Alderwerelt (zie 19). Constance is overleden op donderdag 7 augustus 1930 in Driebergen, 73 jaar oud.
Constance trouwde, 31 jaar oud, op donderdag 30 augustus 1888 in Puebla de Guzaman / ’s-Gravenhage met Frank van Vloten, 29 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op vrijdag 17 juli 1908 in Zwolle. Frank is geboren op maandag 6 december 1858 in Deventer, zoon van Johannes van Vloten en Johanna Elisabeth Hendrica Christina van Gennep. Frank is overleden op zaterdag 2 augustus 1930 in Baarn, 71 jaar oud.

Kinderen van Constance en Frank:
1 Johannes René van Vloten, geboren op zaterdag 6 juli 1889 in ’s-Gravenhage. Volgt 25.
2 Constant René van Vloten, geboren op zondag 13 december 1891 in Putten. Volgt 26.

25 Johannes René van Vloten is geboren op zaterdag 6 juli 1889 in ’s-Gravenhage, zoon van Frank van Vloten en Constance Jeanne Wilhelmine Henriette J. Lans (zie 24). Johannes is overleden op zondag 21 mei 1961 in ’s-Gravenhage, 71 jaar oud.
Johannes trouwde, 32 jaar oud, op zaterdag 10 juni 1922 in Garoet met Gertrud Martha Sophie Anna Carow, 25 jaar oud. Gertrud is geboren op dinsdag 8 september 1896 in Friedenau.

Kind van Johannes en Gertrud:
1 Rudolph Johannes van Vloten, geboren op zondag 17 februari 1924. Rudolph is overleden op dinsdag 8 mei 1945 in Tjimai, Bandung, 21 jaar oud.

26 Constant René van Vloten is geboren op zondag 13 december 1891 in Putten, zoon van Frank van Vloten en Constance Jeanne Wilhelmine Henriette J. Lans (zie 24). Constant is overleden op maandag 15 maart 1976 in Heelsum, 84 jaar oud.
Constant trouwde, 30 jaar oud, op maandag 14 augustus 1922 in Hattem met Rudolphinae Johanna Jacoba van Spengler, 29 jaar oud. Rudolphinae is geboren op vrijdag 4 augustus 1893 in Zwolle. Rudolphinae is overleden op zaterdag 4 februari 1967 in Arnhem, 73 jaar oud.

27 Jan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt is geboren op zaterdag 6 augustus 1932 in Harderwijk, zoon van Johan Carel Anne de Roo van Alderwerelt en Carolinea Maria Elandina Heeneman (zie 18). Jan is overleden op maandag 30 december 1878 in ’s-Gravenhage, 53 jaar oud. Majoor der Infanterie, Lid Tweede Kamer der Staten Generaal, Minister van Oorlog.
Jan trouwde, 73 jaar oud, op woensdag 6 april 1859 in ’s-Gravenhage met Constancia Jacoba Heldewier, 25 jaar oud. Constancia is geboren op dinsdag 10 december 1833 in ’s-Gravenhage, dochter van Charles Daniel Heldewier en Françoise Clara Suzanna van Kerchem. Constancia is overleden op woensdag 19 november 1902 in Haarlem, 68 jaar oud.

Kinderen van Jan en Constancia:
1 Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt, geboren op donderdag 30 augustus 1860 in ’s-Gravenhage. Volgt 28.
2 Charles François de Roo van Alderwerelt, geboren op zaterdag 18 juli 1863 in ’s-Gravenhage. Volgt 33.
3 Suzanne Carolina de Roo van Alderwerelt, geboren op vrijdag 5 januari 1866 in Leeuwarden. Suzanne is overleden op zaterdag 25 mei 1940 in Hilversum, 74 jaar oud.
4 Caroline Constance Charlotte de Roo van Alderwerelt, geboren op vrijdag 17 januari 1868 in ’s-Gravenhage. Volgt 39.
5 Daniel Mari Ocker de Roo van Alderwerelt, geboren op woensdag 16 oktober 1974 in ’s-Gravenhage. Volgt 40.

28 Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt is geboren op donderdag 30 augustus 1860 in ’s-Gravenhage, zoon van Jan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (zie 27) en Constancia Jacoba Heldewier. Joan is overleden op maandag 13 april 1931 in Bandung, 70 jaar oud.
Joan:
(1) trouwde, 31 jaar oud, op woensdag 11 november 1891 in Batavia, Nederlands Indië met Lucie Henriette de Calonne, 22 jaar oud. Lucie is geboren op dinsdag 5 oktober 1869 in Batavia, Nederlands Indië, dochter van François Joseph de Calonne en Maria Jacoba Cornelia Knaud. Lucie is overleden op zondag 1 oktober 1893 in Batavia, Nederlands Indië, 23 jaar oud.
(2) trouwde, 37 jaar oud, op donderdag 9 september 1897 in Utrecht met Johanna Henrietta Mellina, barones van Ittersum, 25 jaar oud. Johanna is geboren op dinsdag 28 november 1871 in Utrecht, dochter van Paulus Adriaan Lodewijk Arend, baron van Ittersum en Jkvr. Arnoldine Emilie de Watteville. Johanna is overleden op donderdag 13 maart 1958 in Hilversum, 86 jaar oud.

Kinderen van Joan en Lucie:
1 Joan Karel Hendrik, later Charles de Roo van Alderwerelt, geboren op donderdag 25 augustus 1892 in Batavia, Nederlands Indië. Volgt 29.
2 Frans de Roo van Alderwerelt, geboren op zaterdag 30 september 1893 in Batavia, Nederlands Indië. Frans is overleden op dinsdag 20 maart 1894 in Batavia, Nederlands Indië, 5 maanden oud. Kinderen van Joan en Johanna:
3 Daan de Roo van Alderwerelt, geboren op woensdag 19 oktober 1898 in Batavia, Nederlands Indië. Volgt 31.
4 Hugo de Roo van Alderwerelt, geboren op dinsdag 30 juli 1901 in Batavia, Nederlands Indië. Volgt 32.

29 Joan Karel Hendrik, later Charles de Roo van Alderwerelt is geboren op donderdag 25 augustus 1892 in Batavia, Nederlands Indië, zoon van Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (zie 28) en Lucie Henriette de Calonne. Joan is overleden op maandag 26 september 1927 in Berkeley, California, 35 jaar oud.
Joan:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op zondag 26 oktober 1913 in Montreal, Quebec met Irene Lucille Finch, 21 jaar oud. Irene is geboren op donderdag 4 augustus 1892 in Ottawa, dochter van James Joseph Finch en Mary Katharina la Douceur. Irene is overleden op maandag 13 oktober 1924 in Montreal, 32 jaar oud.
(2) trouwde, 33 jaar oud, op maandag 23 augustus 1926 in Redwood City, California met Marie Margaret McBannigan, ongeveer 30 jaar oud. Marie is geboren omstreeks 1896 in Ludlow, Kentucky. Marie trouwde voorheen vóór 1926 met Jerome Cornell. De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken vóór 1926.

Kind van Joan en Irene:
1 Charles Owen (later karel Chayim de Roo) de Roo van Alderwerelt, geboren op zaterdag 22 augustus 1914 in Bandung. Volgt 30.

30 Charles Owen (later karel Chayim de Roo) de Roo van Alderwerelt is geboren op zaterdag 22 augustus 1914 in Bandung, zoon van Joan Karel Hendrik, later Charles de Roo van Alderwerelt (zie 29) en Irene Lucille Finch. Charles is overleden in 2004 in Victoria, British Columbia, 89 of 90 jaar oud.
Charles:
(1) trouwde, 22 jaar oud, op zaterdag 19 december 1936 met Anne Oleneche, 18 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken in ?. Anne is geboren op maandag 11 maart 1918 in Ottawa, Ontario, dochter van Alexander Oleneche en Diane Sophie Martineau. Anne is overleden op zaterdag 11 december 1993 in Ottawa, Ontario, 75 jaar oud.
(2) trouwde met Majorie Jane Wilson. Majorie is geboren op woensdag 5 oktober 1921 in Ottawa, Ontario. Majorie is overleden op maandag 6 maart 1978 in Kingston, Ontario, 56 jaar oud.
(3) trouwde, 39 jaar oud, op maandag 28 december 1953 in Vancouver, British Columbia met Roberta Jay Nofield, 41 jaar oud. Roberta is geboren op donderdag 25 april 1912 in Jerusalem. Roberta is overleden op donderdag 18 augustus 1988 in Vancouver, British Columbia, 76 jaar oud.

Kind van Charles en Anne:
1 Louise Margreit de Roo van Alderwerelt, geboren op donderdag 4 november 1943 in Ottawa, Ontario. Louise is overleden op donderdag 4 november 1943 in Ottawa, Ontario, geen dag oud.

31 Daan de Roo van Alderwerelt is geboren op woensdag 19 oktober 1898 in Batavia, Nederlands Indië, zoon van Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (zie 28) en Johanna Henrietta Mellina. barones van Ittersum. Daan is overleden op maandag 27 juli 1981 in Amsterdam, 82 jaar oud.
Daan trouwde, 48 jaar oud, op woensdag 1 oktober 1947 in ’s-Gravenhage met Margaretha Alida Rupert, 40 jaar oud. Margaretha is geboren op zondag 14 oktober 1906 in Amsterdam. Margaretha is overleden op vrijdag 17 maart 1972 in Amsterdam, 65 jaar oud.

32 Hugo de Roo van Alderwerelt is geboren op dinsdag 30 juli 1901 in Batavia, Nederlands Indië, zoon van Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (zie 28) en Johanna Henrietta Mellina. barones van Ittersum. Hugo is overleden op vrijdag 24 juli 1970 in Great barrington, Massachusetts, 68 jaar oud.
Hugo trouwde, 25 jaar oud, op zaterdag 4 december 1926 in parkman, Ohio met Helen Harrie Jones, 24 jaar oud. Helen is geboren op dinsdag 14 oktober 1902 in parkman, Ohio, dochter van Dr. Harry Harlan Jones en Olive Powell Cook. Helen is overleden op dinsdag 14 november 1972 in New Paltz, New York, 70 jaar oud.

33 Charles François de Roo van Alderwerelt is geboren op zaterdag 18 juli 1863 in ’s-Gravenhage, zoon van Jan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (zie 27) en Constancia Jacoba Heldewier. Charles is overleden op maandag 20 maart 1944 in Oudenrijn, 80 jaar oud. Planter, koopman, Lid van de Gemeenteraad te Bloemendaal.
Charles trouwde, 32 jaar oud, op donderdag 4 juni 1896 in Oudenrijn met Margaretha Sophia Diemont, 28 jaar oud. Margaretha is geboren op dinsdag 10 september 1867 in Oudenrijn, dochter van Jan Willem Adolf Diemont en Louisa Margaretha Boxman. Margaretha is overleden op dinsdag 4 november 1952 in Oudenrijn, 85 jaar oud.

Kinderen van Charles en Margaretha:
1 Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt, geboren op dinsdag 14 september 1897 in Amsterdam. Volgt 34.
2 Willemine Louise de Roo van Alderwerelt, geboren op dinsdag 2 januari 1900 in Amsterdam. Willemine is overleden op zondag 14 februari 1988 in Baarn, 88 jaar oud.
3 Charles François de Roo van Alderwerelt, geboren op vrijdag 20 september 1901 in Bloemendaal. Charles is overleden op donderdag 29 januari 1959 in Utrecht, 57 jaar oud.
4 Carel Leonard de Roo van Alderwerelt, geboren op zaterdag 13 februari 1904 in Bloemendaal. Volgt 37.
5 Constance Jacoba de Roo van Alderwerelt, geboren op vrijdag 10 februari 1905 in Bloemendaal. Constance is overleden op zaterdag 15 september 1984 in Anrhem, 79 jaar oud.
6 Jan Willem Adolf de Roo van Alderwerelt, geboren op dinsdag 2 juli 1907 in Bloemendaal. Volgt 38.

34 Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt is geboren op dinsdag 14 september 1897 in Amsterdam, zoon van Charles François de Roo van Alderwerelt (zie 33) en Margaretha Sophia Diemont. Joan is overleden op zondag 29 november 1987 in ’s-Gravenhage, 90 jaar oud.
Joan trouwde, 23 jaar oud, op vrijdag 8 oktober 1920 in Ede met Henriette Cornelia, barones van Till, 23 jaar oud.
Kolonel der Artillerie, adjudant van Z.K.H. Prins Bernhard, Militair Attaché bij de Ambassade in London en Bonn. Henriette is geboren op maandag 26 juli 1897 in Utrecht, dochter van Gerard Frederik, baron van Till en Margaretha Cornelia Catharina Hussum. Henriette is overleden op maandag 17 februari 1986 in ’s-Gravenhage, 88 jaar oud.

Kinderen van Joan en Henriette:
1 Rugier de Roo van Alderwerelt, geboren op dinsdag 9 augustus 1921 in Ede. Volgt 35.
2 Gerhard Frederik de Roo van Alderwerelt, geboren op zaterdag 3 juli 1926 in Ede. Volgt 36.

35 Rugier de Roo van Alderwerelt is geboren op dinsdag 9 augustus 1921 in Ede, zoon van Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (zie 34) en Henriette Cornelia, barones van Till. Rugier is overleden op maandag 21 december 1998 in Voorburg, 77 jaar oud.
Rugier trouwde, 26 jaar oud, op zaterdag 25 oktober 1947 in Rotterdam met Maria Wilhelmina Blom, 27 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op zondag 17 oktober 1971 in ’s-Gravenhage. Maria is geboren op vrijdag 19 december 1919 in Rotterdam. Maria is overleden op vrijdag 5 oktober 2001 in Voorburg, 81 jaar oud.

36 Gerhard Frederik de Roo van Alderwerelt is geboren op zaterdag 3 juli 1926 in Ede, zoon van Joan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (zie 34) en Henriette Cornelia, barones van Till. Gerhard is overleden op dinsdag 13 april 1999 in ’s-Gravenhage, 72 jaar oud.
Gerhard trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 29 juli 1950 in ’s-Gravenhage met Evaline Maria Hoog, 23 jaar oud. Evaline is geboren op dinsdag 14 december 1926 in Den Helder. Evaline is overleden op donderdag 18 december 2003 in ’s-Gravenhage, 77 jaar oud.

37 Carel Leonard de Roo van Alderwerelt is geboren op zaterdag 13 februari 1904 in Bloemendaal, zoon van Charles François de Roo van Alderwerelt (zie 33) en Margaretha Sophia Diemont. Carel is overleden op maandag 21 augustus 1989 in Niederanven, Luxemburg, 85 jaar oud.
Carel:
(1) trouwde, 23 jaar oud, op dinsdag 31 januari 1928 in Overveen met Anna Susanna Broekman, 23 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op zaterdag 27 september 1947 in Utrecht. Anna is geboren op maandag 12 september 1904 in Salatiga, Semarang. Anna is overleden op zaterdag 5 juli 1952 in ’s-Gravenhage, 47 jaar oud.
(2) trouwde, 44 jaar oud, op woensdag 3 november 1948 in Bandung met Pauline Elisabeth Schreyer, 34 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op vrijdag 22 juli 1966 in Utrecht. Pauline is geboren op donderdag 7 mei 1914 in Essen. Pauline is overleden in april 1978 in Canarische Eilanden, 63 jaar oud.

38 Jan Willem Adolf de Roo van Alderwerelt is geboren op dinsdag 2 juli 1907 in Bloemendaal, dochter van Charles François de Roo van Alderwerelt (zie 33) en Margaretha Sophia Diemont. Jan is overleden op zaterdag 18 augustus 1945 in Japans interneringskamp bij Palembang, 38 jaar oud.
Jan trouwde, 34 jaar oud, op vrijdag 9 januari 1942 in Serang, Bantam met Hendrika Maria Boekwijt, 33 jaar oud. Hendrika is geboren op dinsdag 22 december 1908 in Leiden. Hendrika is overleden op woensdag 4 februari 1998 in ’s-Gravenhage, 89 jaar oud.

39 Caroline Constance Charlotte de Roo van Alderwerelt is geboren op vrijdag 17 januari 1868 in ’s-Gravenhage, zoon van Jan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (zie 27) en Constancia Jacoba Heldewier. Caroline is overleden op dinsdag 5 februari 1929 in Menton, 61 jaar oud.
Caroline trouwde, 28 jaar oud, op donderdag 12 november 1896 in Utrecht met Jhr. Johan Leonard Nahuys, 26 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op vrijdag 20 augustus 1909 in Amsterdam. Jhr. is geboren op donderdag 15 september 1870 in ’s-Gravenhage. Jhr. is overleden op zaterdag 9 juni 1928 in Berlin, 57 jaar oud. Jhr. trouwde later op woensdag 3 mei 1911 in Düsseldorf met Johanna Mulder. De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken in ?.

40 Daniel Mari Ocker de Roo van Alderwerelt is geboren op woensdag 16 oktober 1974 in ’s-Gravenhage, zoon van Jan Karel Hendrik de Roo van Alderwerelt (zie 27) en Constancia Jacoba Heldewier. Daniel is overleden op vrijdag 15 januari 1954 in Amsterdam, 20 jaar oud.
Daniel:
(1) begon een relatie met Geertrui Mol. Geertrui is geboren op woensdag 23 maart 1887 in Amsterdam.
(2) trouwde, 51 jaar oud, op dinsdag 21 augustus 1923 in Bussum met Cornelia Gerardina Castendijk, 48 jaar oud. Cornelia is geboren op woensdag 21 oktober 1874 in Rotterdam. Cornelia is overleden op dinsdag 22 november 1949 in Amsterdam, 75 jaar oud. Cornelia is weduwe van Johan Hendrik Haanebeek (ovl. vóór 1923).

41 Henriette Francina Hogerwaard is geboren op maandag 2 april 1770 in Brielle, dochter van Mr. Carel (Karel) Willem Hogerwaard (zie 2) en Maria van Staveren. Zij is gedoopt op zondag 8 april 1770 in Brielle, Hervormde Kerk. Henriette is overleden op zaterdag 6 april 1844 in ’s-Gravenhage, 74 jaar oud.
Henriette trouwde, 20 jaar oud, op vrijdag 26 november 1790 in Brielle met Mr. Pieter Hendrik Hoog, 25 jaar oud. Mr. is geboren op woensdag 5 juni 1765 in Rotterdam. Hij is gedoopt op zondag 9 juni 1765 in Rotterdam. Mr. is overleden op woensdag 29 december 1830 in Voorburg, 65 jaar oud. Adjunct-Maire van Brielle, Heemraad van Voorne. Suppliant-Vrederechter te Voorburg.

Kind van Henriette en Mr.:
1 Catharina Johanna Hoog, geboren op zaterdag 7 juli 1792 in Brielle. Zij is gedoopt op woensdag 18 juli 1792 in Brielle, Hervormde Kerk. Catharina is overleden op vrijdag 6 april 1855 in Utrecht, 62 jaar oud.

42 Mr. Arnoldus Franciscus Hogerwaard is geboren op maandag 12 mei 1727 in Batavia, Nederlands Indië, zoon van Ds. Wilhelmus Hogerwaard/Hoogerwaard/Hoogerwaart (zie 1) en Agatha van Tets. Mr. is overleden op zondag 20 januari 1765 in Schiedam, 37 jaar oud. Hij is begraven op vrijdag 25 januari 1765. Heer van Waverveen.
Schepen en Raad te Schiedam.
Mr. Hogerwaard trouwde, 21 jaar oud, op zondag 12 mei 1748 in ’s-Gravenhage met Henriette Heeneman, 18 of 19 jaar oud. Henriette is geboren in 1729, dochter van Johannes Heeneman en Maria van Wolfswinckel. Zij is gedoopt op vrijdag 7 januari 1729 in ’s-Gravenhage. Henriette is overleden op dinsdag 8 september 1789, 59 of 60 jaar oud.

Kind van Mr. Hogerwaard en Henriette:
1 Agatha Wilhelmina Hogerwaard, geboren op zaterdag 8 november 1749 in ’s-Gravenhage. Volgt 43.

43 Agatha Wilhelmina Hogerwaard is geboren op zaterdag 8 november 1749 in ’s-Gravenhage, dochter van Mr. Arnoldus Franciscus Hogerwaard (zie 42) en Henriette Heeneman. Agatha is overleden op vrijdag 26 december 1800 in ’s-Gravenhage, 51 jaar oud.
Agatha trouwde, 16 jaar oud, op maandag 20 oktober 1766 met Mr. Daniel François Pichot, 22 jaar oud. Mr. is geboren op zondag 5 april 1744 in Paramaribo, zoon van Samuel Pichot en Anne Kipinasse. Mr. is overleden op woensdag 30 januari 1788 in Schiedam, 43 jaar oud. Raad, Schepen en Burgemeester van Schiedam.

Kind van Agatha en Mr.:
1 Anna Christina Pichot, geboren op vrijdag 4 december 1767 in Schiedam. Volgt 44.

44 Anna Christina Pichot is geboren op vrijdag 4 december 1767 in Schiedam, dochter van Mr. Daniel François Pichot en Agatha Wilhelmina Hogerwaard (zie 43). Anna is overleden op dinsdag 30 juli 1793 in Voorschoten, 25 jaar oud.
Anna trouwde, 18 jaar oud, op maandag 14 augustus 1786 in Schiedam met Daniel Pietermaat, 27 jaar oud. Daniel is geboren op donderdag 18 januari 1759 in Weesp, zoon van Pieter Pietermaat en Magdalena Johanna d’Arrest. Daniel is overleden op donderdag 31 januari 1822 in Schiedam, 63 jaar oud. Mouter, Korenwijnstoker, Raad, Schepen en Tresor van Schiedam.

Kind van Anna en Daniel:
1 Mr. Daniel François Willem Pietermaat, geboren op zaterdag 2 oktober 1790 in Schiedam. Volgt 45.

45 Mr. Daniel François Willem Pietermaat is geboren op zaterdag 2 oktober 1790 in Schiedam, zoon van Daniel Pietermaat en Anna Christina Pichot (zie 44). Hij is gedoopt op zondag 3 oktober 1790 in Schiedam. Mr. is overleden op donderdag 30 november 1848 in Surabaya, 58 jaar oud. Gouverneur van Makassar, Resident van Soerabaya.
Mr. Daniel:
(1) trouwde, 21 jaar oud, op donderdag 4 juni 1812 in Amsterdam met Johanna Magdalena Ringeling, 20 jaar oud. Johanna is geboren op maandag 15 augustus 1791 in Apeldoorn, dochter van Jan Hendrik Ringeling en Susanna Anthonia Thuret. Johanna is overleden op dinsdag 19 maart 1850 in ’s-Gravenhage, 58 jaar oud. Johanna trouwde later op donderdag 21 november 1822 in Brussel met Vincent Johan Reinier, baron van Tuyll van Serooskerken (1792-1840).
(2) trouwde, 32 of 33 jaar oud, in oktober 1823 in Amboina met Sara Carolina Moorrees, 14 of 15 jaar oud. Sara is geboren op zaterdag 29 oktober 1808. Zij is gedoopt op dinsdag 14 maart 1809 in Amboina. Sara is overleden in april 1877, 68 jaar oud.

Kind van Mr. Daniel en Johanna:
1 Marie Anne Pietermaat, geboren op zaterdag 13 december 1817 in Amsterdam. Volgt 46.Kind van Mr. en Sara:
2 Daniel Jan Karel Pietermaat, geboren op zaterdag 14 februari 1829 in Menado. Volgt 55.

46 Marie Anne Pietermaat is geboren op zaterdag 13 december 1817 in Amsterdam, dochter van Mr. Daniel François Willem Pietermaat (zie 45) en Johanna Magdalena Ringeling. Marie is overleden op zondag 17 juli 1864 in Semarang, Nederlands Indië, 46 jaar oud.
Marie trouwde, 22 jaar oud, op woensdag 29 april 1840 in Surabaya met Mr. Ary Prins, 23 jaar oud. Mr. is geboren op woensdag 28 augustus 1816 in Schiedam. Mr. is overleden op maandag 28 januari 1867 in Batavia, Sisepan, 50 jaar oud. Mr. trouwde later op zaterdag 10 maart 1866 in Buitenzorg met Anna Catharina Adriana van der Leeuw.
Vice-President van de Raad van Indië. Waarnemend Gouverneur-Generaal van Nederlands Indië.

Kinderen van Marie en Mr.:
1 Louise Elisabeth Prins, geboren op zaterdag 6 februari 1841 in Surabaya. Volgt 47.
2 Adriana Jacoba Helena Prins, geboren op vrijdag 23 juni 1843 in Surabaya. Volgt 52.
3 Henri Everard Prins, geboren op maandag 1 maart 1847 in Batavia, Nederlands Indië. Volgt 53.

47 Louise Elisabeth Prins is geboren op zaterdag 6 februari 1841 in Surabaya, dochter van Mr. Ary Prins en Marie Anne Pietermaat (zie 46).
Louise trouwde, 21 jaar oud, op dinsdag 30 september 1862 in Batavia, Nederlands Indië met Gerhard Herman Miesegaes, 29 jaar oud. Gerhard is geboren op zaterdag 25 mei 1833 in Bremen.

Kinderen van Louise en Gerhard:
1 Auguste Friedrich Miesegaes, geboren op dinsdag 7 juli 1863 in Semarang, Nederlands Indië. Volgt 48.
2 Eric Miesegaes, geboren op zondag 20 november 1864 in Semarang, Nederlands Indië. Volgt 49.
3 Meta Marie Eleonore Miesegaes, geboren op vrijdag 26 januari 1866 in Semarang, Nederlands Indië. Volgt 50.
4 Jeanne Madeleine Miesegaes, geboren op zaterdag 19 januari 1867 in Semarang, Nederlands Indië. Volgt 51.

48 Auguste Friedrich Miesegaes is geboren op dinsdag 7 juli 1863 in Semarang, Nederlands Indië, zoon van Gerhard Herman Miesegaes en Louise Elisabeth Prins (zie 47).
Auguste trouwde, 27 jaar oud, op dinsdag 7 oktober 1890 in Surabaya met Adrienne Minette Hormans, 23 jaar oud. Adrienne is geboren op maandag 21 januari 1867 in Surabaya.

49 Eric Miesegaes is geboren op zondag 20 november 1864 in Semarang, Nederlands Indië, zoon van Gerhard Herman Miesegaes en Louise Elisabeth Prins (zie 47).
Eric trouwde, 29 jaar oud, op donderdag 1 november 1894 in London, Engeland met Maud Stansfeld, 28 jaar oud. Maud is geboren op maandag 2 april 1866.

50 Meta Marie Eleonore Miesegaes is geboren op vrijdag 26 januari 1866 in Semarang, Nederlands Indië, dochter van Gerhard Herman Miesegaes en Louise Elisabeth Prins (zie 47).
Meta trouwde, 26 jaar oud, op donderdag 2 juni 1892 in Paddington, London met Jean van den Broek d’Obrenan, 32 jaar oud. Jean is geboren op zaterdag 28 januari 1860 in Semarang, Nederlands Indië. Jean is overleden op zondag 11 februari 1912 in Utrecht, 52 jaar oud. Makelaar

51 Jeanne Madeleine Miesegaes is geboren op zaterdag 19 januari 1867 in Semarang, Nederlands Indië, dochter van Gerhard Herman Miesegaes en Louise Elisabeth Prins (zie 47).
Jeanne trouwde, 22 jaar oud, op dinsdag 23 juli 1889 in London, Engeland met Walter Sommerville Goodridge, 40 jaar oud. Walter is geboren op donderdag 29 maart 1849 in Ireland.

52 Adriana Jacoba Helena Prins is geboren op vrijdag 23 juni 1843 in Surabaya, dochter van Mr. Ary Prins en Marie Anne Pietermaat (zie 46). Adriana is overleden op vrijdag 13 juli 1923 in Leiden, 80 jaar oud.
Adriana trouwde, 20 jaar oud, op zaterdag 18 juni 1864 in Batavia, Nederlands Indië met Jhr. Nicolaas Anthonie Holmberg de Beckfelt, 35 jaar oud. Jhr. Nicolaas is geboren op donderdag 3 juli 1828 in Tjiandjoer. Jhr. is overleden op dinsdag 16 februari 1886 in Apeldoorn, 57 jaar oud. Kamerheer i.b.d. van Koning Willem III ter beschikking van Prins Hendrik.

53 Henri Everard Prins is geboren op maandag 1 maart 1847 in Batavia, Nederlands Indië, zoon van Mr. Ary Prins en Marie Anne Pietermaat (zie 46). Henri is overleden op dinsdag 24 oktober 1922 in ’s-Gravenhage, 75 jaar oud.
Resident van Padang.
Henri:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op donderdag 18 juli 1872 in Batavia, Nederlands Indië met Adrienne Schaap, 23 jaar oud. Adrienne is geboren op woensdag 15 november 1848 in Makassar. Adrienne is overleden op maandag 30 juli 1900 in ’s-Gravenhage, 51 jaar oud.
(2) trouwde, 55 jaar oud, op dinsdag 18 maart 1902 in ’s-Gravenhage met Françoise Jeanette le Rutte, 24 jaar oud. Françoise is geboren op woensdag 23 mei 1877 in ’s-Gravenhage, dochter van Willem Frederik Edouard le Rutte en Jeanne Vreede Bik. Françoise is overleden op woensdag 27 december 1905 in ’s-Gravenhage, 28 jaar oud.
(3) trouwde, 62 jaar oud, op maandag 19 april 1909 in Paris met Ida Margaretha Wilhelmina van Heemskerck, 40 jaar oud. Ida is geboren op vrijdag 26 februari 1869 in Salatiga, Semarang. Ida is overleden op vrijdag 9 april 1954 in Curacao, 85 jaar oud.
Kind van Henri en Françoise:
1 Jeanne Françoise Adrienne Prins, geboren op dinsdag 13 januari 1903 in Brussel. Volgt 54.

54 Jeanne Françoise Adrienne Prins is geboren op dinsdag 13 januari 1903 in Brussel, dochter van Henri Everard Prins (zie 53) en Françoise Jeanette le Rutte. Jeanne is overleden op zondag 8 december 1963 in Wassenaar, 60 jaar oud.
Jeanne trouwde, 24 jaar oud, op zaterdag 17 september 1927 in ’s-Gravenhage met Adolphus Jacobus Gerardus Boutmy, 24 jaar oud. Adolphus is geboren op zondag 21 september 1902 in Djokjakarta, zoon van Charles Antoine Joseph Boutmy en Hermina Egbertha Catharina Remmert. Adolphus is overleden op donderdag 19 november 1970 in Voorburg, 68 jaar oud.

55 Daniel Jan Karel Pietermaat is geboren op zaterdag 14 februari 1829 in Menado, zoon van Mr. Daniel François Willem Pietermaat (zie 45) en Sara Carolina Moorrees. Daniel is overleden op zondag 28 oktober 1866 in Buitenzorg, 37 jaar oud.
Daniel trouwde met Henriette Eleonore Horst. Henriette is geboren op maandag 16 februari 1835 in Batavia, Nederlands Indië. Henriette is overleden op woensdag 25 oktober 1899, 64 jaar oud.

Kinderen van Daniel en Henriette:
1 Eleonora Elisabeth Pietermaat, geboren op donderdag 20 augustus 1857 in Semarang, Nederlands Indië. Volgt 56.
2 Sara Carolina Pietermaat, geboren op zaterdag 28 juli 1860 in Semarang, Nederlands Indië. Volgt 57.

56 Eleonora Elisabeth Pietermaat is geboren op donderdag 20 augustus 1857 in Semarang, Nederlands Indië, dochter van Daniel Jan Karel Pietermaat (zie 55) en Henriette Eleonore Horst.
Eleonora trouwde, 20 jaar oud, op donderdag 14 maart 1878 in Batavia, Nederlands Indië met Francis Aime Charles van den Broek d’Obrenan, 26 jaar oud. Francis is geboren op maandag 22 december 1851 in Semarang, Nederlands Indië. Francis is overleden op zondag 24 maart 1907 in Semarang, Nederlands Indië, 55 jaar oud.
Suikerindustrieel.

57 Sara Carolina Pietermaat is geboren op zaterdag 28 juli 1860 in Semarang, Nederlands Indië, dochter van Daniel Jan Karel Pietermaat (zie 55) en Henriette Eleonore Horst. Sara is overleden op woensdag 4 november 1908 in ’s-Gravenhage, 48 jaar oud.
Sara trouwde, 17 jaar oud, op woensdag 17 april 1878 in Batavia, Nederlands Indië met Paul Alexander Bloys van Treslong Prins, 26 jaar oud. Paul is geboren op vrijdag 12 september 1851 in Batavia, Nederlands Indië. Paul is overleden op dinsdag 8 maart 1910 in ’s-Gravenhage, 58 jaar oud. Employee Koloniale Bank te Soerabaya.

Geef een reactie